20 jul 2016 18:50

Invoering van een overbruggingsrecht voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed waarmee een overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt ingevoerd.

De ontwerpen hebben betrekking op het sociaal statuut der zelfstandigen en kaderen in de uitvoering van het regeerakkoord.

De wet van 16 december 2015 verving de sociale verzekering in geval van faillissement al door een nieuw concept, dat van het overbruggingsrecht dat een nieuwe pijler “stopzetting om economische reden” bevat. De ontwerpen die vandaag in dit kader worden goedgekeurd, beantwoorden aan volgende doelstellingen:

  • zorgen voor de ontwikkeling van deze nieuwe pijler door de uitbreiding van de gevallen van stopzetting die momenteel beoogd worden door de verzekering overbruggingsrecht naar de gevallen waar de zelfstandige zich in financiële moeilijkheden bevindt op het moment van de stopzetting. Hij moet daarvoor ofwel begunstigde zijn van een leefloon, ofwel gedurende een bepaalde periode genoten hebben van een vrijstelling van sociale bijdragen ofwel inkomsten hebben die lager zijn dan de drempel van 13.010,66 euro. Voor deze uitbreiding is de duur van de dekking verbonden aan de lengte van de loopbaan als zelfstandige.
  • uitbreiden van de dekking ziekte-invaliditeit naar het luik uitkeringen
  • invoeren van een nieuwe algemene voorwaarde voor de toekenning van de dekkingen: minimaal vier kwartaalbijdragen effectief betaald hebben over de periode van 16 kwartalen die voorafgaan aan de stopzetting 

Op basis van deze teksten zal dit nieuwe dispositief overbruggingsrecht recht geven op twee dekkingsluiken (financiële uitkeringen + behoud van rechten inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering), en dit in het kader van 4 pijlers: pijler faillissement, pijler collectieve schuldenregeling, pijler gedwongen stopzetting en nieuwe pijler economische moeilijkheden.

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen


Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen