27 okt 2023 22:51

Invoering van herstelopleidingen voor verkeersovertreders

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en minister van Justitie Paul Van Tigchelt een voorontwerp van wet goed dat naast de theoretische en praktische herstelexamens voor verkeersovertreders ook herstelopleidingen toevoegt.

Studies tonen aan dat educatieve sancties (opleidingen) een duurzamer effect hebben op gedragsverandering dan boetes. Ook het opleggen van de verplichting om opnieuw theorie- en praktijkexamens af te leggen leidt niet noodzakelijk tot een grotere verkeersveiligheid omdat het in de meeste gevallen niet de kennis van de verkeersregels is die ontbreekt, maar veeleer het passende gedrag.

Het doel van dit voorontwerp is dus om een alternatief voor de herstelexamens te creëren om het gedrag van de persoon in het verkeer te veranderen. Het project is gebaseerd op wat in ons land reeds wordt gedaan op dit gebied, namelijk de opleidingen “Driver Improvement” die door Vias institute worden aangeboden. Deze opleidingen zijn alternatieve gerechtelijke maatregelen die tot doel hebben overtreders bewust te maken van de risico's in het verkeer, hen te confronteren met hun eigen verantwoordelijkheid en samen met hen naar oplossingen te zoeken om hun gedrag te veranderen.

Het voorontwerp legt het principe van de herstelopleiding vast; de modaliteiten over de organisatie, opleidingsthematieken, inhoud en duurtijd van de opleidingen zullen worden bepaald in een uitvoeringsbesluit.

In de praktijk zal de rechter de mogelijkheid hebben om dit type opleiding op te leggen in plaats van of als aanvulling op een of meer andere herstelexamens.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.