06 mei 2022 16:32

Invoering van het Europese elektronische registratie -en controlesysteem

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de vreemdelingenwet, ter voorbereiding van het Europese registratie -en controlesysteem voor derdelanders.

Het voorontwerp maakt deel uit van een groter wetgevend pakket tot implementatie van een reeks Europese verordeningen die onder de verzamelnaam “smart borders” begrepen wordt. In dit voorontwerp wordt uitvoering gegeven aan het inreis-uitreissysteem, beter gekend onder de Engelse afkorting EES (Entry/Exit System).

Het gaat om een digitaal registratie -en controlesysteem voor onderdanen van derde landen in het kader van kort verblijf (maximaal 90 dagen in het Schengengebied). Bij aankomst in de EU worden zij geregistreerd en moeten zij hun biometrische gegevens afstaan. Deze informatie wordt bijgehouden in een nieuwe Europese databank die toegankelijk is voor alle lidstaten. Met dit systeem weet de Dienst Vreemdelingenzaken en de politie wanneer de verblijfsduur van een migrant overschreden is en of deze al dan niet vertrokken is naar zijn land van herkomst. Het verhoogt de controle op wie de EU binnenkomt en hier verblijft aanzienlijk.

Bovendien wordt een systeem van digitale adresmelding ingevoerd ter vervanging van de aankomstverklaring.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft het inreis- uitreissysteem