08 nov 2019 20:28

Invoering van verstrekkingen voor extracerebrale stereotactische bestraling in de nomenclatuur

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verstrekkingen voor extracerebrale stereotactische bestraling in de bestaande nomenclatuur invoert.

Het project 'Innovatieve technieken radiotherapie voor stereotactic body radiation therapy' voorziet onderzoeksfinanciering voor de radiotherapiecentra die hiervoor een overeenkomst met het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering hebben. In dit project wordt voor specifieke indicaties, en wanneer aan alle bijkomende voorwaarden wordt voldaan, een bijkomende vergoeding voorzien. Deze is aanvullend aan een aantal afgesproken verstrekkingen van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. In het kader van dit project werd een specifieke registratiemodule ontwikkeld bij het Kankerregister waarbij zowel indicaties als technische parameters worden geregistreerd.

Het ontwerp voert deze innovatieve verstrekkingen nu in de bestaande nomenclatuur in, omdat het onderzoeksproject positieve resultaten opleverde.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 1, A, en 19, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen