24 feb 2017 15:54

inwerkingtreding van enkele artikelen in de wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken in verband met de geïntegreerde politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de datum van inwerkingtreding van bepaalde artikelen van de wet houdende diverse bepalingen in verband met de geïntegreerde politie, vaststelt.

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt vast dat de artikelen 5 en 17 tot 23 van de wet van 21 april 2016 houdende diverse bepalingen "Binnenlandse Zaken - Geïntegreerde politie" in werking treden vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

De bepalingen wijzigen de wet op het politieambt en de wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, in het kader van de overheveling van de opdracht van persoonsbescherming van de Veiligheid van de Staat (VSSE) naar de federale politie.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.