17 mei 2019 17:23

Inwerkingtreding van het ontwerp van samenwerkingsakkoord over de coördinatie van het beleid over de toelatingen tot arbeid en de verblijfsvergunningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Asiel en Migratie een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed over de coördinatie van het beleid over de toelatingen tot arbeid en het beleid over de verblijfsvergunningen, en de normen over de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten.

Dit akkoord stelt de datum van inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 vast, en geeft er de nadere regels voor. Dit akkoord moet worden bekendgemaakt voorafgaand aan de bekendmaking van de wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat sommige categorieën van werknemers betreft, namelijk hooggekwalificeerde werknemers en seizoenarbeiders.

Op 2 februari 2018 hebben de federale staat, de gewesten en de Duitstalige gemeenschap een samenwerkingsakkoord gesloten over de coördinatie van het beleid over arbeidsvergunningen, verblijfsvergunningen en de regels over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Dit akkoord is een gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2011/98/EU over de gecombineerde aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, en over een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven. Het is overigens van toepassing op alle aanvragen voor een machtiging tot verblijf, ingediend met het oog op werk voor een periode van meer dan negentig dagen, die op Belgisch niveau de oprichting van de gecombineerde procedure vereisen, met inbegrip van de aanvragen ingediend op grond van andere Europese richtlijnen op het gebied van de economische migratie.

Er werd samenwerkingsakkoord gesloten op 6 december 2018 met de bijzondere uitvoeringsbepalingen van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018. Het ontwerpakkoord dat vandaag werd goedgekeurd, bepaalt de datum van inwerkingtreding van het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018. Nog niet alle wetgevende maatregelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze uitvoeringsovereenkomst, en dus voor de omzetting van de betrokken Europese richtlijnen, zijn reeds goedgekeurd. De institutionele context maakt het niet mogelijk om de termijn te bepalen waarbinnen de maatregelen, die met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst en de betrokken Europese richtlijnen nog moeten worden goedgekeurd, effectief zullen worden goedgekeurd. De inwerkingtreding van de samenwerkingsovereenkomst van 6 december 2018 zal dus in functie van de betrokken werknemerscategorie(ën) moeten worden aangepast.

Ontwerp van samenwerkingskoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten