07 mei 2021 15:22

Jaarverslag 2020 van de Ombudsman Pensioenen - Persmap

In bijlage kan u onze volledige persmap vinden naar aanleiding van de publicatie van ons jaarverslag 2020.

Het Jaarverslag werd officieel overhandigd aan de Minister van Pensioenen op 20 april 2021 en werd diezelfde dag ook voorgesteld in de Kamercommissie van Sociale Zaken! ​​​​​​(http://www.dekamer.be/media/index.html?language=nl&sid=55U1614 vanaf minuut 38:45)

Hieronder al enkele blikvangers:

Het werk van de Ombudsman Pensioenen in 2020 uitgedrukt in cijfers

De Ombudsdienst Pensioenen ontving 1109 verzoeken in 2020. Vragen om informatie en klachten waarvan de pensioendiensten nog niet op de hoogte gesteld waren werden naar de pensioendiensten doorgezonden zodat deze voor een antwoord konden zorgen. In 2020 werden 753 klachten behandeld die door de burger reeds gemeld waren bij pensioendienst maar niet tot een oplossing geleid hebben die bevredigend was voor de burger.  In 45% van de gevallen was de klacht gegrond (bv fout in de pensioenbeslissing, te laat een antwoord op een brief verstuurd,..) en heeft de Ombudsman bemiddeld.  In 86% van deze gevallen was de oplossing positief voor de gepensioneerde (bv hoger pensioenbedrag, een vraag die de pensioendienst beantwoordt na tussenkomst van de Ombudsdienst, toekennen van intresten,..).

2020: het jaar van de coronacrisis.

Een pluim voor de pensioendiensten voor het geleverde werk tijdens de coronacrisis

De Ombudsman Pensioenen heeft in 2020 maar een beperkt aantal klachten ontvangen die gelinkt zijn aan de coronacrisis. De pensioendiensten hebben immers blijk gegeven van een grote pro-activiteit om problemen te vermijden. De Ombudsman Pensioenen feliciteert de pensioendiensten hiervoor.

Zo ging een pensioendienst op het bemiddelingsvoorstel van de Ombudsman Pensioenen in om het pensioen van een gepensioneerde die ingevolge corona op reis geblokkeerd zat op basis van een selfie met identiteitskaart en krant van de dag in de hand het pensioen opnieuw betaalbaar te stellen.

Gelet op de oversterfte tijdens de coronacrisis klaagden meerdere erfgenamen van overleden gepensioneerden die geen langstlevende echtgenoot hadden bij de Ombudsman Pensioenen dat de overledene geen pensioen ontvangen voor de maand van overlijden daar deze overleden was voor de betaaldatum. De pensioendienst paste de wet correct toe, doch de Ombudsman Pensioenen stelt zich de vraag of de wetgeving niet zodanig kan aangepast worden dat het pensioenbedrag in de maand van overlijden in verhouding tot het aantal dagen dat de gepensioneerde in leven was gedurende deze maand uitbetaald wordt.

Zelfstandigen die hun activiteit hebben moeten stopzetten door de coronacrisis kunnen hiervoor een crisis-overbruggingsrecht krijgen.  Wanneer ze tijdens deze periode zich in een tijdelijke moeilijke financiële situatie bevinden kunnen ze vragen vrijgesteld te worden van de betaling van hun sociale bijdragen. De Ombudsman Pensioen waarschuwt hen dat deze periode geen pensioenrechten opent en wijst hen op de mogelijkheid door het betalen van een afkooppremie binnen de 5 jaar dit te regulariseren. De Ombudsman Pensioenen stelt zich de vraag of er hier geen sprake is van discriminatie daar een ingevolgde corona tijdelijke werkloze werknemer wel pensioenrechten opent. Bij een echte sociale pensioenverzekering is iedereen verplicht zich aan te sluiten en bijdragen te betalen. Doch wie het tijdelijk moeilijk heeft en zijn bijdragen niet kan betalen blijft dan toch verzekerd op basis van het solidariteitsprincipe.

Aanbevelingen over de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) wordt toegekend aan gepensioneerden die 65 jaar of ouder zijn, een klein pensioen genieten en niet over voldoende financiële middelen beschikken. Zij mogen maar maximaal 29 dagen in het buitenland verblijven. De IGO is belangrijk in de strijd tegen de armoede bij gepensioneerden.

Om deze uitkering nog meer in de verf te zetten, heeft de Ombudsman voor Pensioenen enkele aanbevelingen:

  • Onderzoek ambtshalve het recht op een IGO voor ambtenaren
  • Zet een grootse informatiecampagne op om mensen te informeren dat ze misschien wel recht hebben op de IGO ingevolge wijziging van de bestaansmiddelen
  • Voer een periodiek onderzoek naar de rechten op een IGO
  • Ken spontaner voorschotten toe, zo vermijd je mensen in armoede te duwen
  • Maak de controleprocedure voor het verblijf in België klantvriendelijker
  • Definieer wat als een verblijf in het buitenland wordt aanzien

Volledige persmap: zie bijlage hiernaast 

Ons volledig jaarverslag vindt u hier terug.

Voor meer informatie:

Tony Van Der Steen                         

Ombudsman voor de Pensioenen

tony.vandersteen@ombudsmanpensions.be

0475983281