11 sep 2014 12:04

Jaarverslag RSVZ 2013: De werven van het RSVZ

Het RSVZ heeft zijn jaarverslag 2013 gepubliceerd. Dit geeft alle belangrijkste cijfers en tendensen uit 2013 weer. Zo heeft het aantal zelfstandigen voor het eerst de kaap van het miljoen overschreden. Het aantal gepensioneerden en gepensioneerden die als zelfstandige blijven werken, nam eveneens verder toe. Na een sterke stijging in 2012 is het aantal starters echter lichtjes gedaald.
Het jaarverslag biedt ook een zicht op de talrijke projecten die het RSVZ in 2013 gelanceerd heeft om de dienstverlening aan de zelfstandigen te verbeteren, de interne communicatie en samenwerking te versterken en zijn werkmethoden en informaticatoepassingen te moderniseren.

Cijfers en tendensen

Toename totaal aantal zelfstandigen

In 2013 waren er 1.001.101 zelfstandigen (659.548 mannen en 341.553 vrouwen). Dit is een stijging met 12.534 eenheden of 1,27 % ten opzichte van 2012. De stijging betreft vooral de vrouwen die een zelfstandig bijberoep uitoefenen (+ 4,53 % tegenover 2012).

101.932 zelfstandigen en helpers zijn van niet-Belgische nationaliteit (99.511 in 2012 of + 2,43 %). De sterkst vertegenwoordigde nationaliteiten zijn de Roemenen, de Nederlanders, de Fransen en de Italianen.

Toename aantal gepensioneerden en gepensioneerden die als zelfstandige blijven werken

In de regeling voor zelfstandigen nam het aantal gepensioneerden verder toe van 501.378 in 2012 tot 509.794 in 2013. De stijging betreft vooral de gepensioneerden die een “gemengd” pensioen als zelfstandige en werknemer genieten.

Ook het aantal gepensioneerden dat nog verder werkt als zelfstandige, is gestegen: van 78.895 in 2012 naar 84.636 in 2013.

Daling aantal starters

In 2013 is het aantal starters voor het eerst gedaald sinds 2009. In 2013 zijn er 91.137 starters (tegen 93.241 in 2012). Bij de 20.904 starters van niet-Belgische nationaliteit zijn de Roemenen, de Bulgaren, de Nederlanders, de Fransen, de Polen en de Italianen het sterkst vertegenwoordigd.

Andere vaststellingen voor 2013:

 • Zeer lichte toename van de nettoberoepsinkomsten van de zelfstandigen;
 • Blijvende daling van het aantal meewerkende echtgenoten, zowel in het mini- als het maxistatuut;
 • Daling van het aantal rechthebbende gezinnen op gezinsbijslag;
 • Verdere toename van het aantal vennootschappen;
 • Zoals dit het geval is sinds 2004, is het boekhoudkundig resultaat voor het sociaal statuut in 2013 opnieuw positief.

De werven van het RSVZ

Betere dienstverlening aan de zelfstandigen

 • De bouw van een uniek, transversaal, elektronisch dossier werd gelanceerd. Het project Sequoia moet de zelfstandige vanaf 2018 de mogelijkheid bieden zijn dossier ‘sociaal statuut’ online op te volgen;
 • Samen met de 2 andere pensioeninstellingen, de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS), bouwt het RSVZ een gemeenschappelijke pensioenmotor;
 • In het kader van de strijd tegen oneerlijke concurrentie werd een Koepel Fraude opgericht om de nieuwe vormen van sociale fraude een halt toe te roepen.

Versterking van de interne communicatie en samenwerking

 • Het RSVZ startte een leiderschapsontwikkelingstraject voor het management op waarin de mens centraal staat;
 • De invoering van telewerk draagt bij tot een betere afstemming van beroeps- en privéleven;
 • De eerste werkmetingen hebben gezorgd voor een efficiëntere personeelsbezetting;
 • Een nieuw actieplan voor kennismanagement bevordert het delen en beheren van kennis.

Modernisering van de werkmethoden en informaticatoepassingen

 • Het elektronisch dossier werd verder uitgebreid;
 • Het nieuwe strategische informaticaplan zorgt ervoor dat het RSVZ minder afhankelijk wordt van externe dienstenleveranciers.

Daarnaast biedt het jaarverslag een overzicht van de belangrijkste wetgeving en rechtspraak met betrekking tot het sociaal statuut uit 2013.

Meer info

Uit respect voor het milieu bestaat het RSVZ-jaarverslag uitsluitend in digitale vorm.

De integrale versie van het jaarverslag kan geraadpleegd worden op www.rsvz-inasti.fgov.be (rubriek ‘Publicaties’).

Contactgegevens voor het publiek

RSVZ

Callcenter pensioenen: gratis nummer 1765 (werkdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 17u)
Mail: info@rsvz-inasti.fgov.be
Brief : RSVZ – Jan Jacobsplein 6 – 1000 Brussel

Contactgegevens voor de pers

Dienst Communicatie RSVZ - Lilianne Lemmens - +32 2 546 44 07 – lilianne.lemmens@rsvz-inasti.fgov.be