02 feb 2024 15:46

Justitie: jurysamenstelling voor de selecties binnen het DG Penitentiaire Inrichtingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en minister van Justitie Paul Van Tigchelt een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de jurysamenstelling voor selecties binnen het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie.

De maatregel in het ontwerp voorziet erin dat het DG Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie selecties kan organiseren met een jury bestaande uit één voorzitter en één assessor, in plaats van één voorzitter en twee assessoren.

Het gevangeniswezen beschikt vandaag over een capaciteit van meer dan 300 plaatsen die niet kunnen worden gebruikt door een personeelstekort. Om de overbevolking in te perken, dienen er uitzonderlijke en hoogdringende maatregelen te worden genomen om de selectieprocedures efficiënt te organiseren en de doorlooptijd in te korten.

Het ontwerp wordt met hoogdringendheid voorgelegd aan het Sectorcomité III – Justitie en wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.