25 sep 2020 19:11

Kennisgebieden van de leden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen van het FANC

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat tot doel heeft de kennis- en ervaringsgebieden van de leden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen, opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), aan te passen.

Naast enkele tekstuele wijzigingen werden de kennis- en ervaringsgebieden van de leden van de Wetenschappelijke Raad aangepast. De bekwaamheidsdomeinen op de lijst werden gewijzigd, zodat deze overeenstemmen met de domeinen waarin de leden worden gevraagd hun advies te geven.

Deze bekwaamheidsdomeinen moeten worden vermeld in het benoemingsvoorstel dat aan de minister wordt overgemaakt. Dit voorstel bevat ook een rangschikking van de kandidaten. De bepaling dat het voorstel - indien mogelijk - minimum twee kandidaten voor elk toe te kennen mandaat moet vermelden, wordt ingetrokken.

In het voorstel dat aan de minister wordt voorgelegd, moet rekening worden gehouden met alle expertise die aanwezig is binnen de Raad. Indien de minister ervoor kiest om dit advies niet te volgen, moet hij er bij zijn aanstelling voor zorgen dat er in de Raad ten minste één deskundige in elk van de bekwaamheidsdomeinen aanwezig is.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot regeling van de samenstelling en bevoegdheden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle