09 mrt 2018 11:17

Kick-off voor MAiDEN project

Vandaag, 9 maart 2018, kwamen de kustwachtpartners bijeen voor de kick-off meeting van het MAritime Information Data Exchange Network (MAiDEN) project. Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. Als onderdeel van het EU maritiem beleid, heeft het Directoraat Generaal voor Maritieme Zaken en Visserij van de Europese Commissie de oproep tot voorstellen ter "Implementatie van de gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur (CISE) voor het maritieme gebied van de EU " ondersteund. Als één van de drie succesvolle projecten werd aan MAiDEN een subsidie van € 749.608 toegekend, wat een vlottere uitwisseling van informatie tussen de partners mogelijk moet maken.

Hiertoe werd een Subsidieovereenkomst ondertekend tussen het Europees Agentschap voor Kleine en Middelgrote ondernemingen (EASME) namens de EU en het Directoraat-Generaal (DG) Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer.  De interne samenwerking met de projectpartners, zijnde de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Marinecomponent van het Ministerie van Defensie, de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën, de Scheepvaartpolitie en het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), werd bekrachtigd in de ambtswoning van de gouverneur bij ondertekening van 2 overeenkomsten.

 

Op de vergadering van vandaag werden zowel de EU-beleidscontext voor maritieme beveiliging als de doelstellingen van het project toegelicht. Verdere praktische afspraken kwamen ook aan bod, zoals de rapportage en financiële regelingen, alsook de communicatie.

De kustwachtpartners hebben vanaf 1 maart 2018 twee jaar de tijd om het project tot een goed eind te brengen. De koppeling van de data- en communicatienetwerken zal ervoor zorgen dat de informatie-uitwisseling vlotter verloopt en dat een accuraat maritiem verkeersbeeld kan opgebouwd worden. Goed nieuws dus voor de toekomstige operaties en voor de veiligheid op onze Noordzee!