21 apr 2006 17:00

Kinderen met aandoening

Beperking van de vermindering van de kinderbijslag

Beperking van de vermindering van de kinderbijslag

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van artikel 20, §2 bis van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen en het koninklijk besluit van 25 januari 2004 tot uitvoering van de artikelen 20, 26 en 35 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag voor zelfstandigen. De maatregelen hebben als doel de vermindering van de kinderbijslag bij de overschakeling van de oude naar de nieuwe regeling zo veel mogelijk te beperken door bepaalde bedragen substantieel te verhogen. De maatregelen treden in werking op 1 mei 2006, op dezelfde datum dus als de rechthebbende kinderen in het stelsel van de werknemers. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.