21 apr 2006 17:00

Kinderen met handicap

Toepassing van het derdebetalersysteem voor kinderen met handicap

Toepassing van het derdebetalersysteem voor kinderen met handicap

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit wijzigt van 10 oktober 1986 tot uitvoering van art. 53, §8 van de wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (*). De heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, stelde het ontwerp voor. Het ontwerp past de hervorming van de verhoogde kinderbijslag (**) toe op de verpichte verzekering voor geneeskundige verzorging wat de uitzondering betreft op het verbod op de derdebetalersregeling ten overstaan van kinderen met een handicap. Sinds die hervorming kan het zijn dat een kind dat geen 66% fysieke of geestelijke ongeschiktheid heeft, toch recht heeft op de verhoogde kinderbijslag. Dankzij het ontwerp kan men het derdebetalerssyteem toepassen op kinderen met handicap die aan medische en sociale voorwaarden voldoen die recht geven op de verhoogde kinderbijslag. De maatregel is van kracht op 1 mei 2003, de datum waarop het nieuwe systeem van verhoogde kinderbijslag in voege trad. Het ontwerp kreeg het positief advies van het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige Verzorging van het RIZIV. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) gecoördineerd op 14 juli 1994. (**) van 1 mei 2003.