30 mrt 2018 19:29

Klinische netwerken tussen de ziekenhuizen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een voorontwerp van wet goed over de vorming van klinische netwerken tussen de ziekenhuizen.

Het voorontwerp heeft als doel een wettelijk kader te creëren waarbinnen de ziekenhuizen zullen moeten samenwerken in locoregionale klinische netwerken. Deze netwerken hebben de volgende opdrachten:

  • het bepalen van de strategie in verband met welke gespecialiseerde zorgopdrachten op welke locatie binnen het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk worden uitgebaat
  • de coördinatie van het aanbod aan algemene en gespecialiseerde zorgopdrachten tussen de ziekenhuizen van het locoregionaal klinisch netwerk
  • de keuze van de referentiepunten voor supraregionale zorgopdrachten buiten het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk, het maken van verwijs- en terugverwijsafspraken en het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met deze referentiepunten

De belangrijkste andere bepalingen van dit voorontwerp zijn de volgende:

  • elk algemeen ziekenhuis moet deel uitmaken van een locoregionaal klinisch netwerk
  • het netwerk moet rechtspersoonlijkheid hebben
  • netwerken moeten geografisch aaneensluitend zijn
  • er worden maximaal 25 netwerken voor het land opgericht

De governance van deze netwerken, die gevormd moeten zijn tegen ten laatste 1 januari 2020, komt eveneens aan bod in dit voorontwerp.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft