04 apr 2014 19:55

Koning bevoegd voor delegatie in het kader van de wet over het statuut van de militairen - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de delegaties die aan de minister van Landsverdediging Pieter De Crem  worden verleend in het kader van de wet tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht.

Op dit ogenblik verlenen verschillende bepalingen van de wet rond het statuut van de militairen rechtstreeks bevoegdheden aan de minister van Landsverdediging.

Volgens de Raad van State verhindert het beginsel van de scheiding der machten echter dat de wet rechtstreeks aan een minister bevoegdheden toekent die normaal aan de Koning toekomen. Het ontwerp verleent dus aan de Koning de bevoegdheid om delegaties te verlenen, dit als hoofd van de federale uitvoerende macht.

Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht