09 dec 2005 16:00

Kustwacht

Regeling van de overgang van een oude naar een nieuwe structuur van de Kustwacht

Regeling van de overgang van een oude naar een nieuwe structuur van de Kustwacht

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 mei 2003 tot oprichting van een structuur kustwacht. Het ontwerp is een voorstel van de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit. De wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest over de oprichting van een nieuwe structuur Kustwacht werd op 20 juli 2005 door de Ministerraad goedgekeurd (*). Het wetsontwerp tot instemming ligt nu ter stemming in de Kamer. Aangezien het samenwerkingsakkoord in een nieuwe structuur van de Kustwacht voorziet, wordt het koninklijk besluit van 13 mei 2003 overbodig. Om de continuïteit te verzekeren, treedt dit ontwerp in werking op de datum dat de wet tot instemming met het akkoord in werking treedt. (*) de inhoud vindt u terug onder punt 50, MR van 20 juli 2005.