27 apr 2012 13:14

Lading kameleons, slangen en kikkers in beslag genomen

Op 23 april werden op de nationale luchthaven 112 kameleons, 72 slangen en 100 kikkers door de douane in beslag genomen. De dieren waren afkomstig uit Burundi en waren bestemd voor Tsjechië. Na overleg met de dienst CITES van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bleek al snel dat het om een illegale zending met onder andere enkele zeer gevaarlijke gifslangen ging.
 

De dieren werden vervoerd in kleine, slecht afgesloten rieten kokers en de vergunningen die nodig zijn voor het vervoeren van dergelijke soorten waren niet in orde. Daarnaast was ook het gezondheidscertificaat niet in orde. Sommige dieren waren er slecht aan toe en hebben het transport niet overleefd.

De inbeslaggenomen kameleons worden, in tegenstelling tot eerdere berichten in de pers, niet teruggestuurd naar Burundi maar worden voorlopig opgevangen door het Natuurhulpcentrum Opglabbeek. De slangen en kikkers worden opgevangen door de Zoo van Antwerpen. Drie slangen waarvoor in België geen antigif beschikbaar is, zullen worden geëuthanaseerd.

De handel in een heel aantal soorten wordt geregeld door de CITES-conventie (Conventie voor de internationale handel in bedreigde dieren en planten). Deze conventie is in 1975 in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de handel in bepaalde soorten het voorbestaan van deze dieren en planten in het wild niet in het gedrang brengt. Voor sommige soorten is de handel volledig verboden, andere soorten kunnen onder bepaalde voorwaarden verhandeld worden.

De dienst CITES is verantwoordelijk voor het afleveren van de verschillende documenten, maar ook voor de controle op de toepassing van deze wetgeving. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met onder andere de verschillende douane-instanties en de politie, met regelmatige inbeslagnames als gevolg. In 2012 werden er al een vijftigtal inbreuken op de CITES wetgeving vastgesteld.

 

Contactpersoon:
Miet Van Looy
02/5247421
0478/205492