23 apr 2004 17:00

Loopbaan van de ambtenaren van niveaus B, C en D.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de niveaus B, C en D.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de niveaus B, C en D.

Het ontwerp heeft hoofdzakelijk tot doel een eind te maken aan verschillende anomalieën die voortvloeiden uit de oorspronkelijke tekst tot hervorming van de loopbaan van de ambtenaren van de niveaus B, C en D. Hij behandelt de volgende problematiek: - de afgeschafte graden, - de valoriseerbare anciënniteit in niveau D om een competentietest af te leggen.