27 jan 2006 16:00

Loopbaan van het Rijkspersoneel

Rechtzetting van onnauwkeurigheden

Rechtzetting van onnauwkeurigheden

De Ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel. Het ontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken. Het ontwerp is aangepast aan het advies aan de Raad van State. Het heeft ook geleid tot protocolakkoord nr 536 van 24 oktober 2005 in het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke oveheidsdiensten. Het ontwerp heeft als doel een aantal onregelmatigheden recht te zetten en dubbelzinnigheden in koninklijke besluiten betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel op te heffen.