23 feb 2024 15:55

Maatregelen betreffende de aanwervingen bij Fedasil

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor een ontwerp van koninklijk besluit goed dat diverse maatregelen voorstelt om het regelgevingskader waarbinnen het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) moet werven, beter aan te passen huidige arbeidsmarkt.

Fedasil ziet zich geconfronteerd met aantal moeilijkheden in verband met de aanwerving van bepaalde profielen binnen het agentschap. Zo is het erg moeilijk om potentiële kandidaten te vinden voor een hele reeks knelpuntfuncties op de arbeidsmarkt. De vereiste om een diploma te hebben is vaak een barrière voor potentiële kandidaten om zich kandidaat te stellen voor bepaalde functies. Daarnaast laat het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst met Fedasil niet toe om de verworven anciënniteit en ervaring competitief te waarderen.

Daarom werd beslist om het koninklijk besluit van 22 oktober 2001 houdende diverse bepalingen betreffende het personeel van het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers te wijzigen en de volgende maatregelen, die reeds van toepassing zijn voor het personeel van federale overheid, in te voeren voor Fedasil:

  1. In welbepaalde gevallen zal een vrijstelling van de diplomavereiste kunnen verleend worden. Hiervoor wordt het stelsel van cascadevrijstellingen van de diplomavereiste voor knelpuntfuncties van toepassing gemaakt op het personeel van Fedasil.
  2.  De beroepservaring van kandidaten zal in een hogere salarisschaal kunnen erkend worden.

Daarnaast wordt ook de terminologie die in het koninklijk besluit van 22 oktober 2001 wordt gebruikt, aangepast overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot het federaal administratief openbaar ambt.

Het ontwerp wordt na syndicale onderhandelingen ter advies voorgelegd aan de Raad van State.