23 mrt 2017 15:25

Maatregelen in de strijd tegen fiscale fraude - Tweede lezing

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën, belast met de bestrijding van fiscale fraude, Johan Van Overtveldt in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd om maatregelen te nemen in de strijd tegen fiscale fraude.

Dit voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, bevat maatregelen die er voor moeten zorgen dat België voldoet aan de internationale regels zoals gesteld door het Mondiaal forum inzake de uitwisseling van inlichtingen op verzoek van een partnerstaat en die de regels inzake btw met betrekking tot het bewarend beslag verfijnen.

Het voorontwerp van wet wordt voor ondertekening aan de Koning voorgelegd met het oog op indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.