19 mei 2006 17:00

Management- en staffuncties in instellingen van openbaar nut

Integratie van het systeem van management- en staffuncties in instellingen van openbaar nut

Integratie van het systeem van management- en staffuncties in instellingen van openbaar nut

De ministerraad besliste het systeem van de management- en staffuncties in elf instellingen van openbaar nut in te voeren. Het gaat om het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, de Pensioendienst voor de overheidssector, de Regie der gebouwen, het Federaal planbureau, het Belgisch interventie- en restitutiebureau, het Nationaal geografisch instituut, het Nationaal instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, de Centrale dienst voor sociale en culturele actie van het ministerie van defensie, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg, het Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten. De heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, stelde hiervoor een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut regelt. Het ontwerp houdt rekening met het onderscheid tussen de instellingen van categorie A en B. Bij die laatste speelt het beheerscomité een belangrijke rol. De belangrijkste verschillen met het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 met betrekking tot de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische overheidsdiensten zijn: - de managementfuncties zijn: administrateur-generaal of directeur-generaal, adjunct-administrateur-generaal of adjunct-directeur-generaal en de managementfunctie -1. - de kandidaten die deelnamen aan een selectieproef worden ingedeeld in twee groepen: geschikt of niet geschikt. - de onverenigbaarheden met de managementfunctie zijn expliciet vermeld. Het ontwerp wordt na onderhandeling in Comité B aan de Raad van State voorgelegd.