05 mrt 2021 16:44

Mandaat van directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de Federale Politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent van Quickenborne en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed over het mandaat van directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de Federale Politie wanneer hij of zij geen deel uitmaakt van de politiediensten.

Het ontwerp van koninklijk besluit geeft gevolg aan de Exoduswet van 26 april 2002, zoals gewijzigd op van 21 december 2018, die voortaan toelaat dat het ambt van directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de Federale Politie (directeur-generaal DGR) toegekend kan worden aan Belgische burgers die niet de hoedanigheid van personeelslid van de politiediensten hebben. De voornaamste doelstelling van het ontwerp van koninklijk besluit bestaat erin om de nadere modaliteiten vast te leggen.

Het ontwerp bevat eveneens technische aanpassingen om het in overeenstemming te brengen met de gewijzigde structuur van de federale politie door de optimalisatie.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) inzake de aanwijzing in het mandaat van directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie van een kandidaat die geen personeelslid is van de politiediensten en houdende diverse statutaire bepalingen hieromtrent