30 jun 2017 16:25

Mandaat voor de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie om het Protocol tot wijziging van het Akkoord over het eurovignet te ondertekenen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met het verlenen van een mandaat aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie om een ontwerp van protocol te ondertekenen waarin een nieuwe verdeelsleutel voor de inkomsten van het eurovignet en de invoering van een nieuwe tariefstructuur voorzien worden.

Het Protocol voorziet een nieuwe verdeelsleutel van de inkomsten die voortvloeien uit het eurovignet en de invoering van een nieuwe tariefstructuur conform de Europese bepalingen, namelijk richtlijn 2011/76/EU betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen. 

Omdat het eurovignet oorspronkelijk een gewestelijke belasting was, behoort deze materie vandaag tot de uitsluitende bevoegdheid van de federale wetgever als gevolg van de beëindiging van de heffing van het gemeenschappelijk gebruiksrecht en de invoering van de kilometerheffing op 1 april 2016. Het eurovignet is daarom onttrokken aan de bevoegdheden van de gewesten.

Naar het voorbeeld van Duitsland, hebben de gewesten gekozen voor het behoud van het lidmaatschap van België aan het verdrag van 1994 dat het eurovignet ingesteld heeft. In deze hoedanigheid zetelt België in het Coördinatiecomité Eurovignet en is het verplicht ieder Protocol tot wijziging van het verdrag te ondertekenen. Het Protocol brengt geen wijzigingen met zich mee van de Belgische wetgeving terzake en beperkt zich uitsluitend tot het formaliseren van de contractuele verplichtingen van België. 

De ministerraad mandateert de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie voor de ondertekening van het Protocol tijdens een volgende vergadering van COREPER II. 

Ontwerp van protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens overeenkomstig richtlijn 2011/76/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging van richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen