27 feb 2015 13:54

Maximale marge voor de loonkostenontwikkeling

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de maximummarge voor de loonkostenontwikkeling voor de komende twee jaar vastlegt.

De maximummarge voor de loonkostenontwikkeling wordt voor 2015 vastgelegd op 0% en voor 2016 op 0,5% van de brutoloonmassa, als totale kost voor de werkgevers, alle lasten inbegrepen. Daarnaast kan de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling in 2016 verhoogd worden met 0,3% netto zonder bijkomende kost voor de werkgever.

Deze maatregel draagt bij aan het versterken van de competitiviteit van de Belgische ondernemingen op Europese schaal en aan het reduceren van de loonhandicap met de buurlanden, met name Duitsland, Nederland en Frankrijk.

Het ontwerp wordt ter advies aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen