20 apr 2012 19:51

Meer bevoegdheden voor politie en veiligheidsdiensten om de veiligheid in het openbaar vervoer te versterken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse zaken Joëlle Milquet vandaag twee aanpassingen van wet goed om de veiligheid in het openbaar vervoer te versterken.

De maatregelen maken deel uit van de voorstellen die vorige week werden aangekondigd na de onderhandelingen met de vakbonden en de directie van de MIVB. Ze kwamen er naar aanleiding van de tragische dood van een toezichthouder van de MIVB.

Politiediensten krijgen vrije en gratis toegang tot de beelden van de bewakingscamera’s 

Sinds lang vragen de politiediensten om gratis en vrije toegang te krijgen tot de rechtstreekse of opgenomen beelden van de bewakingscamera’s van de openbare vervoersmaatschappijen en van een aantal strategische plaatsen, zodat ze de doeltreffendheid van hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie kunnen versterken en de veiligheid kunnen verhogen.
De ministerraad heeft vandaag een voorontwerp van wet heeft goedgekeurd dat de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de installatie en het gebruik van bewakingscamera’s, wijzigt. De diensten van de federale en lokale politie hebben voortaan vrij en gratis toegang tot de camerabeelden die geïnstalleerd zijn op het netwerk van de openbare vervoersmaatschappijen. De toegang is enkel toegestaan voor opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie. Bovendien zullen de politediensten ook gratis en vrije toegang krijgen tot de camerabeelden die geïnstalleerd zijn op nucleaire sites.
De voorwaarden voor de vrije toegang wordt later bepaald in een koninklijk besluit. De technische aspecten worden in een samenwerkingsprotocol tussen de verschillende betrokken partijen verduidelijkt.
Voor de tweede lezing wordt het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer  gevraagd.

Versterking van de bevoegdheden van veiligheidsagenten in het openbaar vervoer

Voor de uitvoering van het regeerakkoord werd een voorontwerp van wet met de bevoegdheden van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen voorbereid om de veiligheid op het openbaar vervoer te versterken. Het voorontwerp werd tijdens de recente onderhandelingen na het ongeval bij de MIVB aan de partners voorgelegd. Vandaag werd dat voorontwerp goedgekeurd*. De veiligheidsagenten van de openbare vervoersmaatschappijen krijgen zo bijkomende bevoegdheden en kunnen op doeltreffende wijze optreden binnen een territoriale perimeter die ruimer en beter is bepaald. De filosofie van de huidige wet die de prestaties die veiligheidsagenten mogen uitoefenen strikt omkadert en de huidige rolverdeling tussen politiediensten en veiligheidsdiensten vast legt, wordt strik nageleefd.

Maatregelen voor de versterking van de spoorwegpolitie en de federale reserve voor de beveiliging van het openbaar vervoer (150 politiebeambten)
Naast deze twee wetswijzingen stelde het kernkabinet bijkomende maatregelen voor op basis van een nota en een ontwerp van begrotingsbesluit van maandag 16 april. het ontwerp kreeg zojuist het gunstig advies van de inspecteur van financiën. Het dient volgens de klassieke procedure het advies van de minister van Begroting te krijgen en wordt zoals voorzien vrijdag voor de volgende ministerraad officieel neergelegd.

Voor het federale niveau gaat het om:

  • de indienstneming van 100 politie-inspecteurs in 2012. De verhoging gebeurt via een uitzonderlijke afname van 30 inspecteurs op het geheel van de aspiranten die hun opleiding in juni afronden en 70 inspecteurs op zij die in september 2012 hun opleiding beëindigen.
  • de aanwerving en de opleiding van 50 politieagenten vanaf 1 juni 2012 die worden toegewezen aan de federale reserve (FERES). De versterking van FERES houdt rechtstreeks verband met het doel dat door de regering wordt nagestreefd, namelijk de federale politie in staat stellen een nog meer gerichte bijstand te verlenen aan de zones. Dit zal voor het geheel van de geïntegreerde politie tot gevolg hebben dat er een meer efficiënte en doeltreffende inzet van manschappen zal gebeuren in geval van voorvallen, rampen of gebeurtenissen van grote omvang.

De aanwerving en opleiding van 250 aspirant-inspecteurs voor de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De maatregelen omvatten een uitzonderlijke aanwerving tegen het einde van het jaar van 250 aspirant-inspecteurs voor de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De aanwerving, samen met de opleiding en de uitrusting, wordt gefinancierd door de overheveling van 30 miljoen euro naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het raam van het evenwicht van de institutionele hervorming.

*tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de privé-veiligheid en de particuliere veiligheid,

Voor alle bijkomende inlichtingen.