07 mei 2024 10:38

Meer mensen met handicap in dienst bij federale overheid

In 2023 lag het aantal federale overheidsmedewerkers met een handicap op 1,40%. Dat is een aanzienlijke stijging tegenover het jaar ervoor, toen het nog om 1,09% ging. Zo komt het cijfer opnieuw iets dichter bij het quotum van 3%, na enkele jaren van achteruitgang. Bovendien zijn er enkele bemoedigende ontwikkelingen die de basis moeten leggen van een verdere stijging.

De Commissie voor de inclusie van personen met een handicap (CIPH) maakt elk jaar een stand van zaken op over het aantal medewerkers met een handicap binnen de federale overheid. Sinds 2007 is immers vastgelegd om dat aantal naar 3% van het totale personeelsbestand te brengen.

Uit het nieuwste evaluatierapport van de CIPH blijkt het aantal werknemers met een handicap gestegen te zijn: het ging van 1,09% in 2022 naar 1,40% in 2023. Deze algemene stijging leidt er ook toe dat intussen meer organisaties voldoen aan het 3%-quotum. Vorig jaar haalde slechts één organisatie die lat, nu zijn dat er vier. Het gaat om het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, de FOD Sociale Zekerheid, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Stappen in goede richting

Met deze cijfers is voor het eerst in lange tijd opnieuw een gunstige evolutie vast te stellen. Uit de analyses van de werkgroep monitoring blijkt bovendien dat deze cijfers een systematische onderrapportering bevatten t.o.v. de realiteit op het terrein. De CIPH ziet dan ook een aantal bemoedigende ontwikkelingen. Zo zijn er sinds begin 2023 vacatures waarvoor enkel mensen met een handicap mogen solliciteren. Afgelopen jaar werden alvast tien van zulke selectieprocedures opgezet. Tot nu kon dat enkel voor contractuele jobs, maar binnenkort wordt het eveneens mogelijk voor statutaire functies.

Verder bracht een nieuw actieplan een positieve dynamiek op gang onder de verschillende federale overheidsorganisaties. Een bewijs daarvan zijn de infosessies die in 2023 plaatsvonden, bedoeld om de onderlinge dialoog te versterken en de monitoring van de cijfers te verbeteren. Daarnaast zijn er nu ook meer wettelijke mogelijkheden om positieve acties op te zetten. Tot slot werd het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 op 30 april hervormd, wat voor verdere verbeteringen zal zorgen, bijvoorbeeld op het vlak van monitoring.

Tien aanbevelingen voor 3%

In het evaluatierapport doet de CIPH zelf ook tien aanbevelingen om het 3%-quotum te behalen. In de eerste plaats wordt er op gehamerd dat alle betrokkenen binnen de federale overheid en regering hun engagement voortzetten. Vervolgens is het aan de federale organisaties om actieplannen uit te werken en hervormingen door te voeren. De CIPH merkt dat er ook nog winst te boeken valt door partnerschappen aan te gaan buiten de overheid, door nog meer in te zetten op inclusieve communicatie en door makkelijker aanpassingen toe te kennen aan de werkplekken van federale overheidsmedewerkers met een handicap.

Lees hier het volledige evaluatierapport van de CIPH voor 2023.

Over de CIPH

De Commissie voor de inclusie van personen met een handicap (CIPH) is de opvolger van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH). De CIPH ziet toe op de tewerkstelling van mensen met een handicap binnen de federale overheid. Ze rapporteert en adviseert de federale regering hierover. De CIPH evalueert ook de inspanningen van de federale organisaties om aan het 3%-quotum te voldoen.

De FOD BOSA houdt het secretariaat van de CIPH open en biedt ondersteuning aan de commissie.

Over de FOD BOSA

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) ondersteunt klanten, gebruikers en beleidsmakers op vijf domeinen: Werken bij de overheid, Digitale overheid, Begroting en Boekhouding, Overheidsopdrachten en Strategische ondersteuning. Zo dragen we bij tot de transformatie naar een efficiënte, toegankelijke en klantgerichte digitale overheid.

Meer info

Voor meer info kan je terecht bij Aurélie Damster (0473 27 85 05), woordvoerster a.i. van de FOD BOSA.