28 okt 2016 17:28

Minimum verblijfsvoorwaarde in België voor de inkomensgarantie voor ouderen - tweede lezing

Op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een minimum verblijfsvoorwaarde in België invoert, voorafgaand aan de opening van het recht op de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO).

Het voorontwerp van wet, dat aangepast werd aan het advies van de Raad van State, voegt bijkomende toekenningsvoorwaarden van werkelijk verblijf in België toe aan de bestaande toekenningsvoorwaarden om de band die de gerechtigden met België en haar stelsel van sociale bijstand dienen te hebben, te versterken.
In deze context bepaalt het voorontwerp van wet dat men ten minste tien jaar - waaronder vijf opeenvolgende jaren- in België verbleven moet hebben voordat men recht kan hebben op de IGO. Deze verblijfsvoorwaarde geldt voor alle IGO's die ingaan vanaf 1 september 2017. Dit werkelijk verblijf in België zal bepaald worden aan de hand van informatie voor de gerechtigde, opgenomen en bewaard in het Rijksregister, met name of de gerechtigde gedurende een periode van tien jaar zijn hoofdverblijfplaats al dan niet in België had.
Het voorontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd, met het oog op de indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen