27 jan 2012 01:00

Minister Olivier Chastel start consultaties in het kader van het Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2012-2015

De Ministerraad keurde deze morgen de lancering van het Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2012-2015 goed. “Dit plan zal de doelstelling uit het regeerakkoord om tegen het einde van de legislatuur de administratieve lasten voor de bedrijven fors te verminderen, mee helpen uitvoeren” zegt Minister Olivier Chastel.

Het actieplan zal in verschillende fasen worden opgesteld. In een eerste fase zullen alle in het regeerakkoord opgenomen vereenvoudigingsprojecten worden opgenomen. Vervolgens zal dit plan worden aangevuld met alle vereenvoudigingsprojecten die reeds opgenomen zijn in andere actieplannen waarrond reeds een specifieke rapportering bestaat. Ten derde zal dit plan worden aangevuld met alle projecten die bij de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) reeds gekend zijn. Streefdata worden vastgesteld of geactualiseerd waar nodig. De federale overheidsdiensten zullen hun vereenvoudigingprojecten kenbaar maken, evenals de geplande realisatiedatum.


“Overleg met de diensten en administraties van de bevoegde regeringsleden staat hierbij centraal. Door de bestaande projecten mee op te nemen in het nieuwe initiatief wordt dubbel werk vermeden” onderstreept Minister Chastel.


Olivier Chastel: “Door enerzijds de bestaande projecten verder uit te voeren en te evalueren en anderzijds een gestructureerd overleg te organiseren, zal een duidelijk overzicht van de te nemen stappen gekregen worden. Op die manier zal een optimale uitvoering van de bepalingen van het regeerakkoord bekomen worden en zullen de inspanningen inzake administratieve vereenvoudiging ten behoeve van burgers en bedrijven worden geïntensiveerd.“