09 dec 2016 14:50

Modaliteiten van de berekening van de boete en de gevolgen bij niet-betaling van de boete bij de teruggave van effecten aan toonder bij een bank

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Financiën Johan van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed ter wijziging van een koninklijk besluit dat de wet uitvoert die de effecten aan toonder afschaft. Het ontwerp bepaalt de modaliteiten van de berekening van de boete die door de Deposito- en Consignatiekas wordt geïnd bij personen die bij een bank de teruggave van effecten vragen.  

Het ontwerp heeft als doel het vertrekpunt voor de berekening van de boete en de gevolgen van niet-betaling van de boete te verduidelijken. De berekening van de boete wordt bepaald op de datum van de aanvraag tot teruggave, voor zover het om een geldige aanvraag gaat, te weten wanneer de aangeboden effecten dezelfde vorm hebben als de effecten die te koop aangeboden werden of wanneer een door de emittent afgeleverd attest wordt voorgelegd dat deze conformiteit aantoont.

De aanvraag tot teruggave wordt bovendien als onbestaande beschouwd als de boete niet binnen de toegekende termijn wordt betaald. Er moet dan een nieuwe aanvraag ingediend worden en de boete wordt opnieuw berekend.
Per jaar vertraging bedraagt de boete 10% van het bedrag of de tegenwaarde van de effecten waarvan de teruggave wordt gevraagd, tot in 2026. Op 1 januari 2026 komt de tegenwaarde van de effecten waarvan de teruggave niet is gevraagd toe aan de Staat. Wat de effecten op naam betreft, deze kunnen teruggekocht worden door de emittent. Indien de emittent ze niet terugkoopt, komen deze effecten toe aan de Staat.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 2014 tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vaststelling van de modaliteiten van de berekening van de boete en de gevolgen van de niet-betaling van de boete