09 feb 2018 15:29

Modernisering en harmonisering van het juridisch kader voor betalingsdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters, minister van Financiën Johan Van Overtveldt en minister van Middenstand Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed dat een aantal bepalingen over betalingsdiensten wijzigt en invoert.

Dit voorontwerp zet de Europese richtlijn 2015/2366 betreffende betalingsdiensten in de interne markt gedeeltelijk in Belgisch recht om. Er hebben zich in de markt van de retailbetalingen belangrijke technische innovaties voorgedaan, met een snelle toename van het aantal elektronische en mobiele betalingen en de opkomst van nieuwe soorten betalingsdiensten. De richtlijn past dan ook het wetgevend kader aan, rekening houdende met deze nieuwe soorten betalingsdiensten (bv. betalingsinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten).

De afgelopen jaren zijn de veiligheidsrisico’s verbonden aan elektronische betalingen toegenomen als gevolg van de groeiende technische complexiteit van elektronische betalingen, de wereldwijde stijging van het aantal betalingen en de nieuwe soorten betalingsdiensten. De regels inzake veiligheid werden dan ook meer omkaderd met het oog op grotere efficiëntie, ruimere keuze en meer transparantie. Tegelijk dient dit het vertrouwen van consumenten in een geharmoniseerde betaalmarkt te versterken. Efficiënte en beter beveiligde betalingsdiensten zijn immers essentieel voor het functioneren van vitale economische en sociale activiteiten.

Het wetsontwerp zet concreet volgende delen om:

  • het toepassingsgebied en de definities
  • de transparantie- en informatievereisten voor betalingsdiensten
  • de rechten en plichten van de aanbieder en de gebruiker van betalingsdiensten ten aanzien van elkaar 
  • de relevante bepalingen van titel VI van de richtlijn

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht