18 apr 2013 20:02

Modernisering van de krijgsmacht en nieuwe militaire loopbaan van beperkte duur

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Landsverdediging Pieter De Crem twee voorontwerpen van wet goed die de militaire loopbaan van beperkte duur invoeren en het personeelsstatuut van de militairen wijzigen. Deze grondige hervorming sluit aan op de modernisering van het personeelsstatuut van de militairen zoals voorzien in het regeerakkoord.

Met de invoering van de militaire loopbaan van beperkte duur wil Defensie jonge mensen voor beperkte duur aanwerven. De invoering van dat statuut draagt bij tot een jongere leeftijdspiramide binnen Defensie en zorgt voor een betere inzetbaarheid bij operaties. Het statuut komt ook tegemoet aan de wens van jonge werknemers om hun kansen op de arbeidsmarkt ten volle te benutten. De militairen die voor beperkte duur worden aangeworven kunnen later overgaan naar het beroepsstatuut of ingeschakeld worden op de arbeidsmarkt dankzij een aantrekkelijk loopbaantraject. Het statuut komt nauw overeen met het huidige statuut van de militairen.

Het tweede voorontwerp van wet past het statuut van het actieve kader van de krijgsmacht aan met de bedoeling het rendement te verhogen en het militaire ambt te herwaarderen en aantrekkelijker te maken. Samen met de invoering van de loopbaan van beperkte duur, die de verjonging van de leeftijdspiramide realiseert, wordt het statuut van de krijgsmacht moderner en efficiënter gemaakt. De voorontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

voorontwerp van wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht en tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van het militair personeel