09 jun 2023 17:42

Modernisering van de regelgeving inzake diepzeemijnbouw

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de regelgeving rond diepzeemijnbouw moderniseert.

De huidige wet dateert van 2013 en op internationaal niveau wordt werk gemaakt van de zogenaamde Mijncode. Het voorontwerp beoogt daarom de mogelijkheid te geven om de regels, voorschriften en procedures van de Internationale Zeebodemautoriteit aan te vullen met ambitieuzere nationale regels, in het bijzonder wat betreft de bescherming van het mariene milieu, de bescherming van mensenlevens, het algemeen belang en de belangen van de Belgische Staat. Deze tekst besteedt bijzondere aandacht aan duurzaamheid en transparantie.

Het voorontwerp omvat de volgende krachtlijnen:

  • de correcte omzetting en aanvulling van internationale regelgeving
  • de optimalisering van de procedure voor sponsorcertificaten
  • de nood aan respect voor milieudoelstellingen en internationale regels inzake sponsorcertificaten 
  • een participatieve en transparante beleidsvorming
  • de afstemming van de wet op andere federale regelgeving en op haar uitvoeringsbesluiten
  • de aansluiting op de gewijzigde maatschappelijke context

Voorontwerp van wet betreffende de bescherming van mens en milieu bij de prospectie, exploratie en exploitatie van rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht