14 nov 2008 12:45

Moederschapsverlof voor zelfstandigen

Versoepeling van het moederschapsverlof voor zelfstandigen

Versoepeling van het moederschapsverlof voor zelfstandigen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten wijzigt.

De verplichte rust wordt uitgebreid tot drie weken: een week voor de geboorte en twee weken erna. De vrije rustperiode wordt op vijf weken gebracht of zes weken in geval van een meerling. De maximale periode blijft ongewijzigd, namelijk acht vergoedbare weken of negen in geval van geboorte van een meerling. De zelfstandigen kunnen kiezen of ze een of twee weken prenataal verlof nemen tot drie weken voor de voorziene datum van bevalling. Nieuw is dat ze een of meerdere periodes van zeven kalenderdagen facultatief postnataal verlof kunnen opnemen tot 21 weken vanaf het einde van de verplichte rust.

De uitkeringen worden in twee keer uitbetaald: een maal binnen de maand na het einde van de verplichte rust en de tweede maal binnen de maand na de definitieve hervatting van de activiteit.

De maatregel voert een beslissing uit die de ministerraad tijdens de begrotingsopmaak voor 2009 heeft genomen.