16 jul 2021 17:54

Mogelijke financiële aansprakelijkheid van België inzake de onderwaardering van textiel en schoenen

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een aantal beslissingen betreffende de mogelijke financiële aansprakelijkheid van België inzake de onderwaardering van textiel en schoenen. 

Op 7 mei 2021 ontving België een brief van de Europese Commissie, waarin deze België aanraadt om reeds een som van 251.248.440,43 euro ter beschikking te stellen om zo de nalatigheidsintresten te vermijden die rust op laattijdige afdracht van traditionele eigen middelen.

Deze aanbeveling wordt gemaakt omdat de Europese Commissie van oordeel is dat België, net zoals alle andere lidstaten, niet de nodige maatregelen zou hebben genomen om onderwaardering van textiel en schoenen van Chinese oorsprong te bestrijden, en om de daarbij ontdoken invoerrechten in te vorderen. 

De ministerraad gaat in op de vraag van de Europese Commissie. Bij uitblijven van een verantwoording over de juistheid van de nog te betalen traditionele middelen, zullen alle rechtsmiddelen gebruikt worden om de belangen van de Belgische schatkist te vrijwaren.

Daarnaast beslist de Ministerraad om bij de Europese Raad voorstellen in te dienen, opdat het huidig het gebrek aan interoperabiliteit tussen de Europese wettelijke voorschriften over inning van eigen middelen, vaststelling van de douaneschuld en bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt, kan hersteld worden.

De ministerraad machtigt de Minister van Financiën de lopende overleggen met de Europese Commissie te intensifiëren om de bestaande problematiek uit te klaren.