22 apr 2005 17:00

NAVO zetel

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een terrein voor de uitbreiding en de inplanting van de nieuwe infrastructuur van de Permanente Zetel van deze Organisatie (*). Daarnaast keurde de Ministerraad ook een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de NAVO van een terrein voor de uitbreiding, de aanpassing en de verbouwing van de Permanente Zetel van deze Organisatie (**).

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een terrein voor de uitbreiding en de inplanting van de nieuwe infrastructuur van de Permanente Zetel van deze Organisatie (*). Daarnaast keurde de Ministerraad ook een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de NAVO van een terrein voor de uitbreiding, de aanpassing en de verbouwing van de Permanente Zetel van deze Organisatie (**).

Na de beslissing die de staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-lidstaten op de top in Washington in 1999 namen inzake de oprichting van een nieuw algemeen hoofdkwartier, wenste de NAVO de gebouwen te renoveren in overeenstemming met de geldende stedebouwkundige voorschriften en de wetten op de arbeidsbescherming. Het oorspronkelijke plan was op de site zelf te renoveren. Daarom sloten het Koninkrijk België en de NAVO in Brussel op 5 oktober 2000 een overeenkomst over de concessie aan de NAVO van een terrein om er haar permanente zetel uit te breiden, aan te passen en te verbouwen. Naar aanleiding van de herstructurering van FOD Defensie zal de site van het Kwartier Koning Albert I, die tegenover de huidige zetel van de NAVO ligt, op termijn vrijkomen. De NAVO zal dan over dit terrein kunnen beschikken, om er een nieuwe permanente zetel te bouwen. Een renovatie in situ zou immers tot gevolg hebben dat de diensten van de NAVO tussendoor herhaaldelijk dienen te verhuizen. De overeenkomst bepaalt dat tegen betaling van een jaarlijkse retributie van 250 euro, de NAVO de beschikking krijgt over een terrein in Evere Noord, dat openbaar militair domein is en waarop zich thans het Kwartier Koning Albert bevindt. Hierbij wordt een een reservezone vrijgehouden die nu wordt gebruikt door de sportkring van de luchtcomponent van de Belgische defensie (AVIA). Op 1 december 2004 wordt een groot deel van het terrein overgedragen aan de NAVO. Het resterende deel dat het Belgisch leger nu nog in gebruik heeft, wordt in december 2006 overgedragen. Ingevolge deze overeenkomst en om te kunnen beginnen met de bouw van de nieuwe permanente zetel moet de NAVO overgaan tot het slopen van de gebouwen. Tijdens de concessie moet de NAVO zorgen voor het onderhoud van het terrein en later van de nieuwe zetel. Verder bepaalt de overeenkomst dat de eerder in concessie gegeven terreinen waarop zich de huidige zetel van de NATO bevindt, opnieuw aan België worden overgedragen. Deze terreinen bevinden zich ten noorden van het Kwartier Koningin Elisabeth en inspringend ter hoogte van de Leopold III-laan. Ze werden aan de NAVO in concessie gegeven op grond van een aantal overeenkomsten (***) die door de Overeenkomst van 2002 worden vervangen. De overeenkomst van 2002 bepaalt ook dat de NAVO nog over een deel van het terrein beschikt, waarop de huidige zetel is gevestigd (2 ha 17a 73ca) en dat op 5 oktober 2000 aan de NATO in concessie werd gegeven. De overeenkomst treedt in werking zodra België heeft voldaan aan de grondwettelijke vereisten en zodra dit door de NAVO formeel is bevestigd. Vervolgens wordt een voorontwerp van goedkeuringswet voorgelegd aan de wetgevende kamers zodat de overeenkomst in werking kan treden en uitwerking kan hebben in het nationale recht. (*) ondertekend te Praag, op 21 november 2002. (**) ondertekend te Brussel, op 5 oktober 2000. (***) Overeenkomst van 16 september 1971, Aanvullende Overeenkomst van 22 juni 1988, Protocol van 10 juli 1996, Overeenkomst van 5 oktober 2000.