11 sep 2020 18:05

Neutralisatie van financiële voordelen toegekend in het kader van Covid-19 pandemie voor de cumulatieregels voor arbeidsongeschiktheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed over de cumulatieregels voor arbeidsongeschiktheid.

Door de Covid-19-pandemie ontvangen bepaalde zelfstandigen een vergoeding in het kader van het overbruggingsrecht of andere specifieke premies die zowel op het federale als op het gewestelijke niveau worden toegekend.

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat in het kader van de cumulatieregel die van toepassing is wanneer de als arbeidsongeschikt erkende zelfstandige een activiteit uitoefent met toestemming van de adviserend geneesheer, rekening moet worden gehouden met elke vergoeding, elk voordeel of elke uitkering die wordt toegekend wegens het verlies van beroepsinkomsten uit deze toegestane activiteit, met uitzondering van:

  • de (bijkomende) financiële voordelen toegekend door de gewesten, de gemeenschappen, de provincies of de gemeenten om het hoofd te bieden aan de economische gevolgen van de pandemie (behalve wanneer de betrokken persoon voor de pandemie al recht had op een dergelijke compensatie)
  • de aanvullende crisisvergoeding die wordt toegekend aan bepaalde zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die als arbeidsongeschikt zijn erkend en die de toegelaten activiteit moeten onderbreken

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 28bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten