23 mrt 2007 16:00

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Recht op tegemoetkomingen voor geneeskundige verzorging voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Recht op tegemoetkomingen voor geneeskundige verzorging voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voorziet in een eigen recht op geneeskundige verzorging voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen vanaf 1 januari 2008. Het voorstel werd ingediend door minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte. Het ontwerp geeft uitvoering aan artikel 120 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid. Het goedgekeurde ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 3 juli 1996 houdende uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.