06 mrt 2015 15:10

Nieuwe accrediteringsvoorwaarden voor tandartsen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voorziet in de afstemming van de reglementering accreditering tandartsen op de algemene voorwaarden inzake de uitoefening van de tandheelkunde in België. 

Om de kwaliteit van de tandheelkundige behandelingen te waarborgen voorziet het ontwerp in twee nieuwe accrediteringsvoorwaarden voor de tandartsen: 

  • de verplichting om deel te nemen aan een wachtdienst   
  • de verplichting om te voldoen aan de regelgeving inzake de bescherming tegen de gevaren van ioniserende stralen 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de accreditering van tandheelkundigen, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994