06 dec 2013 19:04

Nieuwe geneeskundige verstrekkingen op het vlak van kinderpsychiatrie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verstrekkingen op het vlak van kinderpsychiatrie opneemt in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

Het is de bedoeling om bepaalde verstrekkingen toegankelijk te maken voor niet-geaccrediteerde psychiaters via de oprichting van specifieke rangnummers. Het beperken van verschillende prestaties van kinderpsychiatrie tot enkel de erkende psychiaters wordt immers als een soort beroepsverbod voorgesteld. Het plotse verlies van de erkenning zou bovendien negatieve gevolgen hebben voor de continuïteit van de zorgen. 

Het principe van de huidige regelgeving bepaalt dat het bedrag van het persoonlijke aandeel van de rechthebbende in de verstrekkingen die mogen verricht worden door geaccrediteerde geneesheren hetzelfde blijft, of de verstrekking nu wordt uitgevoerd door een geaccrediteerd geneesheer of een niet-geaccrediteerd geneesheer. De rechthebbende is met andere woorden geen persoonlijk aandeel verschuldigd voor de bijkomende honoraria  die worden toegekend aan de geacrrediteerde geneesheer.

 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994