01 feb 2019 16:25

Nieuwe procedure voor de beslechting van belastinggeschillen in de EU

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat zorgt voor de omzetting van een Europese richtlijn over mechanismen die belastinggeschillen in de Europese Unie beslechten.

Er wordt, naast de reeds bestaande procedures, een volledig nieuwe procedure ingesteld voor de beslechting van geschillen tussen lidstaten die ontstaan zijn bij een verschillende toepassing van bilaterale belastingverdragen en die tot dubbele belasting hebben geleid. De te volgen procedure wordt onderverdeeld in drie verschillende fases:

  • de belanghebbende dient onder welbepaalde voorwaarden een klacht in omtrent een geschilpunt bij de bevoegde betrokken overheden, die zich binnen een termijn van zes maanden uitspreken over de ontvankelijkheid ervan
  • na de aanvaarding van de klacht moet worden getracht het geschil te beslechten via een procedure voor onderling overleg tussen de betrokken bevoegde overheden
  • indien in de fase van onderling overleg geen oplossing werd gevonden, kan de belanghebbende vragen om het geschil op te lossen door middel van arbitrage

Indien de betrokken bevoegde overheden de in het voorontwerp opgenomen termijnen niet respecteren of nalaten het nodige te doen, kan de belanghebbende een vordering bij de rechtbank indienen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie