13 dec 2012 16:34

Nieuwe wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties

Gemeenten kunnen hogere administratieve sancties opleggen in de strijd tegen overlast. De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat het regeerakkoord op dit vlak uitvoert.

De gemeentelijke administratieve sancties worden opgetrokken tot 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen. De boetes kunnen worden opgelegd vanaf 14 jaar, maar voor minderjarigen worden begeleidende maatregelen uitgewerkt. Verder legt het voorontwerp het wettelijke kader vast en verduidelijkt de gevallen waarin de sancties worden opgelegd. Zo wordt de huidige reglementering in de Nieuwe Gemeentewet vervangen door een wet.

Bovendien wordt de lijst van administratieve sancties en alternatieve maatregelen uitgebreid. Als alternatieve straf voor de administratieve boete kan een gemeenschapsdienst van ten hoogste 30 uur voor meerderjarigen en 15 uur voor minderjarigen worden opgelegd. Voor minderjarige wordt bemiddeling verplicht. Bij volwassenen is dit facultatief. Ook nieuw is dat de burgemeester individuen of groepen een tijdelijk plaatsverbod zal kunnen opleggen.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voorgelegd.

Voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met het oog op de strijd tegen overlast