10 dec 2004 16:00

NMBS

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Overheidsbedrijven, stemde de Ministerraad in met een ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Overheidsbedrijven, stemde de Ministerraad in met een ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Het ontwerp wijzigt de statuten van de NMBS, zodat de fusie (*) door overname van HST-fin vastligt. De wijziging betreft voornamelijk de aanpassing van het maatschappelijk kapitaal en de samenstelling ervan. Het gaat om: - de verhoging van het kapitaal door de creatie van nieuwe aandelen. Ze zijn volledig aan de Staat toegewezen. De verhoging is het gevolg van de fusie door overname van HST-fin. - de vermindering van kapitaal door annulatie van eigen aandelen. De deelname van HST-fin in het kapitaal van de NMBS werd aan deze laatste overgedragen. Zo kwam de NMBS in het bezit van eigen aandelen. De andere wijzigingen hebben als doel in de statuten iedere verwijzing te schrappen naar de preferente aandelen zonder stemrecht die HST-fin voor de fusie in het kapitaal van de NMBS bezat. (*) door de Buitengewone Algemene vergadering van 10 september 2004 goedgekeurd.