03 sep 2004 17:00

Overlegcomité

Op voorstel de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het Overlegcomité (**).

Op voorstel de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het Overlegcomité (**).

Dit ontwerp voorziet in de vervanging van de heer Louis Michel door de heer Didier Reynders, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, alsook in de vervanging van Mevr. Marie Arena door de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. (*) van 19 juli 2003. (**) opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.