19 nov 2010 14:38

Non-profitsector

Verhoging van de dotaties van het fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Verhoging van de dotaties van het fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector. Dit voorstel werd ingediend door minister van Werk Joëlle Milquet.

Omwille van een verandering van paritair comité verhoogt het ontwerp een van de dotaties van het fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector vanaf april 2010 tot april 2012. Dit niet structurele bedrag wordt berekend op basis van het aantal werknemers van wie de werkgever betrokken is bij deze verandering van paritair comité en die op 1 april 2010 het recht op de structurele vermindering openden.

Sindsdien heeft een wijziging van het toepassingsgebied van het paritair comité 331 voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector immers geleid tot een verandering van paritair comité voor verschillende werkgevers. Door over te stappen naar het paritair comité 331, waar zij binnen het toepassingsgebied van de Sociale Maribel vallen, hebben die werkgevers geen recht meer op de structurele vermindering.

Het ontwerp wil dan ook voorkomen dat de werkgevers die betrokken zijn bij de verandering van paritair comité een belangrijke verhoging van hun loonkost ondergaan door het verlies van de structurele vermindering van sociale bijdragen en dat daardoor vele kinderopvangplaatsen zouden verdwijnen.