14 jul 2006 17:00

Nucleaire centrales

Uitsluiting van de hulp- en veiligheidsinstallaties bij de nucleaire centrales uit het tweede toewijzingsplan (2008-2012)

Uitsluiting van de hulp- en veiligheidsinstallaties bij de nucleaire centrales uit het tweede toewijzingsplan (2008-2012)

Op voorstel van Minister van Leefmilieu Bruno Tobback besliste de ministerraad om de hulp- en veiligheidsinstallaties bij de nucleaire centrales niet op te nemen in het tweede toewijzingsplan (2008-2012) van België. Dat valt onder de Europese richtlijn 2003/87/EG tot de vaststelling van de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap. De hulp- en veiligheidsinstallaties bij de nucleaire centrales vallen in principe onder het toepassingsgebied van de Europese richtlijn inzake het systeem van emissiehandel, aangezien het verbrandingsinstallaties met een thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW zijn. Voor de periode 2005-2007 werd een tijdelijke uitsluiting uit het eerste toewijzingsplan gevraagd voor de hulp- en veiligheidsinstallaties van de nucleaire centrales. Voor de verbintenisperiode 2008-2012 daarentegen voorziet de richtlijn geen mogelijkheid meer om uitsluitingen aan te vragen. Tijdens een informele vergadering met de Europese Commissie werd de mogelijkheid om sommige installaties niet op te nemen evenwel bevestigd. De ministerraad heeft dan ook beslist de hulp- en veiligheidsinstallaties niet langer op te nemen in het tweede toewijzingsplan, omdat: - de emissie zeer laag is, - zij evenmin zijn vermeld in de toewijzingsplannen van de andere EU-lidstaten, - zij regelmatig worden gecontroleerd of ze het voldoen aan de normen inzake veiligheid en milieu, - het om noodinstallaties gaat die instaan voor de bescherming van het publiek, - de milieureglementering deze functie niet in gevaar mag brengen.