28 sep 2023 13:22

Officiële opening van de nieuwe ruimtes van het Centrum voor erkenning van de handicap in Charleroi: een voorbeeld van uitmuntendheid op het vlak van toegankelijkheid!

Op donderdag 28 september 2023 werden de lokalen van het Centrum voor erkenning van de handicap in Charleroi en van de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid officieel geopend in aanwezigheid van Karine Lalieux, minister bevoegd voor Personen met een handicap, en Mathieu Michel, staatssecretaris van de Regie der Gebouwen.

De Regie der Gebouwen heeft, in actieve samenwerking met de DG Personen met een handicap en de eigenaar van het gebouw, renovatie-, inrichtings- en conformiteitswerken uitgevoerd in de kantoren en de onthaalruimtes voor het publiek. Deze zijn vanaf nu gehuisvest op de 7de verdieping van de Alberttoren. Deze werken werden onlangs afgerond met de realisatie van bijkomende inrichtingen om een uitstekende toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM) te behalen. Het gaat om een investering van ongeveer 227.500 euro.

De renovatie van het Centrum voor erkenning van de handicap in Charleroi is de eerste verwezenlijking - en niet van de minste gezien het als voorbeeld dient - doorheen het lange proces van de opwaardering van de redelijke aanpassingen in alle centra voor erkenning. Na alle centra voor erkenning te hebben bezocht, en de gebreken te hebben vastgesteld die hun toegankelijkheid voor hun voornaamste gebruikers beperkt, met name de personen met een handicap, ben ik verheugd dat de renovatiedynamiek die gezamenlijk werd opgestart tussen de DG Personen met een handicap en de Regie der Gebouwen in 2022, haar eerste vruchten afwerpt. De toegankelijkheidsmoeilijkheden van de openbare gebouwen en de installaties voor personen met een handicap vormen één van de voornaamste belemmeringen voor de toegang tot hun rechten. De Centra voor erkenning, als inkomdeur voor de indiening van hun aanvragen voor erkenning en evaluatie, zullen in de toekomst allemaal 100% toegankelijk zijn!
Karine Lalieux
Minister belast met Personen met een handicap
Sinds het begin van mijn mandaat, heb ik er een erezaak van gemaakt onze administraties toegankelijk te maken voor Personen met Beperkte Mobiliteit (PBM). Hiervoor heb ik onmiddellijk de uitvoering van een algemene audit gevraagd om alle bestaande leemtes vast te stellen om vervolgens een globaal bestek te kunnen opmaken. Met de Regie der Gebouwen hebben we elk van deze behoeften correct onderzocht om ze op een geschikte manier te behandelen. We stellen vandaag vast dat deze uitdaging zich behoorlijk concretiseert. Dit wordt immers vandaag bewezen in Charleroi met de uitstekende renovatie van het Centrum voor erkenning van de handicap dat vanaf nu perfect toegankelijk is voor personen met een handicap. Het is een sterk symbool, een fundamenteel gebouw dat de toegangspoort vertegenwoordigt van een erkenningsproces. Mijn ambitie is echter nog groter, want de gelijkheid van toegang tot al onze administraties is volgens mij van essentieel belang en een fundamenteel principe van onze democratie die de toegankelijkheid moet mogelijk maken voor elk van onze burgers. Dankzij het ongelofelijke werk van de Regie der Gebouwen, die ik absoluut wens te vernoemen, werken we dagelijks aan de toegankelijkheid van onze musea, administraties en instellingen voor iedereen
Mathieu Michel
Staatssecretaris van de Regie der Gebouwen

DG Personen met een handicap

De Directie-generaal Personen met een handicap (DG HAN) van de FOD Sociale Zekerheid heeft als doel het dagelijks leven van personen met een handicap te vergemakkelijken. Ze evalueert de aanvragen voor erkenning van een handicap en stelt toelagen en andere sociale en fiscale hulpmiddelen voor.

Eén van de meest fundamentele doelstellingen van de DG HAN is om haar diensten dichter bij de burger te brengen en een warm onthaal aan te bieden, dat toegankelijk en aangepast is aan de persoonlijke situatie en handicap van elke persoon.

Daarom heeft de DG HAN - net zoals voor al haar tien centra - een audit van het Centrum voor erkenning in Charleroi georganiseerd op het vlak van toegankelijkheid. Deze audit werd uitgevoerd door een externe firma. Een team van de DG HANheeft vervolgens , in nauwe samenwerking met de Regie der Gebouwen, de kabinetten van minister Lalieux en staatssecretaris Michel, gewerkt aan de toepassing van deze aanbevelingen om een optimaal toegankelijkheidsresultaat te bekomen dat ver boven de wettelijke toegankelijkheidsnormen uitstijgt. Naar aanleiding van de werken werd een tweede audit uitgevoerd om deze resultaten objectief te bevestigen.

Werken in twee fases

In oktober 2022 heeft de Regie der Gebouwen een reeks renovatie-, inrichtings- en conformiteitswerken afgerond aan de kantoor- en onthaalruimtes voor het publiek. Zo werden deze ruimtes volledig heringericht en de technische installaties (elektriciteit, HVAC) en sanitaire voorzieningen vernieuwd. Er werden ook een wachtzaal met een onthaaldesk en een loket aangepast aan personen met een beperkte mobiliteit (PBM) ingericht, en ook medische kabinetten uitgerust met meubilair en wastafels die aangepast zijn aan PMB. Ten slotte werden alle deuren vervangen om een vrije doorgang mogelijk te maken voor PBM.

Tijdens deze fase van werken heeft de eigenaar van het gebouw op zijn beurt een hellend toegangsvlak laten inrichten aan de inkom van het gebouw en de onthaalloketten laten aanpassen.

Van zijn kant heeft de FOD Sociale Zekerheid geïnvesteerd in verschillende inrichtingen, waaronder elektrische onderzoekstafels, een beeldscherm aan het onthaal en stoelen met armleuningen in de wachtzaal.

In augustus 2023 heeft de Regie der Gebouwen bijkomende werken laten uitvoeren om een uitstekende toegankelijkheid te bekomen. Het betreft onder andere de plaatsing van duidelijke vignetten en signalisaties aan de inkom van het gebouw, een contrastrijk nieuw gebouwnummer, de plaatsing van een aan PBM aangepaste mat en klapstoelen in de inkomhal, maar ook de plaatsing van kleefstroken en stroken voor het vergroten van de waakzaamheid aan de brandtrappen.

Technische fiche

Eigenaar: Cofinimmo

Huurder: Regie der Gebouwen

Bezettende diensten: FOD Sociale Zekerheid (DG HAN), FOD Financiën, FOD Volksgezondheid (Medex), FOD Economie, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de Service Public de Wallonie (Waalse overheidsdienst).

Eerste installatiewerken DG Personen met een handicap

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Aannemer: Véolia

Duur van de werken: augustus 2022 – oktober 2022

Duur van de werken: 192.500 euro, incl. btw

Bijkomende PBM-werken

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Aannemer: Aviex

Duur van de werken: augustus - september 2023

Bedrag van de werken: ongeveer 35.000 euro, incl. btw

Inrichtingen en materiaal

Bedrag: ongeveer 16.000 euro, incl. btw (gefinancierd door de FOD Sociale Zekerheid)