23 sep 2022 16:05

Offshore energie: kavelindeling van de Prinses Elisabeth-zone

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en van minister van Energie Tinne Van der Straeten principieel akkoord over de kavelindeling van de Prinses Elisabeth-zone in de Noordzee ter voorbereiding van de opmaak van het ministerieel besluit Kavels.

De federale regering zal een concurrerende inschrijvingsprocedure (aanbesteding) lanceren voor de gunning van de domeinconcessies voor de bouw en exploitatie van installaties voor elektriciteitsproductie in de Prinses Elisabeth-zone in het Belgische deel van de Noordzee. In het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 bestaat de Prinses Elisabeth-zone uit drie gebieden: Noordhinder Noord, Noordhinder Zuid en Fairybank. De wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt bepaalt dat de minister van Energie en de minister van Noordzee gezamenlijk, na overleg in de ministerraad, na advies van de commissie en na raadpleging van de netbeheerder, in een ministerieel besluit de locatie, de omvang en het aantal kavels bepalen die het voorwerp uitmaken van een domeinconcessie.

De ministerraad stemt in met een indeling in drie kavels met bijbehorend maximaal geïnstalleerd vermogen van 700 MW, 1225-1400 MW en 1225-1400 MW. Aan de hand van de aanbestedingscriteria voor de Prinses Elisabeth-zone zal ernaar gestreefd worden dat zoveel mogelijk Belgische burgers en bedrijven kunnen genieten van Noordzeestroom en dat de concurrentie op de markt gestimuleerd wordt. Een ministerieel besluit Kavels zal in een later stadium aan de ministerraad worden voorgelegd, wanneer alle elementen die nodig zijn voor de aanname van dit ministerieel besluit ter beschikking zijn.