18 dec 2014 17:09

Omzendbrief met maatregelen op het gebied van federale personeelsmonitoring

Op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar en van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput keurt de ministerraad een ontwerpomzendbrief goed met maatregelen op het gebied van  federale personeelsmonitoring. 

De omzendbrief bevat maatregelen op het vlak van federale personeelsmonitoring en handhaving van de begrotingsbehoedzaamheid na 31 december 2014.

Aangezien er een reëel risico bestaat dat de personeelskredieten overschreden worden, kan geen enkele beslissing op het vlak van human resources die onomkeerbare personeelsbewegingen veroorzaakt, worden toegestaan en dit zolang het risico op overschrijding van de beschikbare kredieten niet duidelijk is geëvalueerd. Onomkeerbare personeelsbewegingen zijn doorgaans nominatieve bewegingen waarvan de procedure niet kan onderbroken worden zonder afbreuk te doen aan individuele rechten. Deze maatregel geldt voor de personeelskredieten van de FOD's, de POD's, de federale politie, het ministerie van Landsverdediging, de instellingen van openbaar nut, de gelijkgestelde instellingen die worden geconsolideerd met de federale staat en de openbare instellingen van sociale zekerheid.
Tijdens de begrotingscontrole 2015 zal een monitoring aan de ministerraad worden voorgelegd, waarbij het risico op overschrijding van de kredieten wordt geëvalueerd. Op basis van de resultaten van die monitoring bepaalt de ministerraad dan een eventuele versoepeling van de behoedzaamheidsmaatregel.