29 mrt 2013 17:48

Omzetting van de Europese dataretentierichtlijn

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die de omzetting beogen van de Europese richtlijn over de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken. 

Het gedeelte van richtlijn 2006/24/EG rond de bewaring van de communicatiegegevens betreffende internettoegang, internettelefonie en e-mail over internet diende nog te worden omgezet. De ontwerpen die vandaag door de ministerraad werden goedgekeurd zorgen voor de volledige omzetting van de richtlijn.  

Deze richtlijn heeft tot doel de bepalingen van de lidstaten te harmoniseren in verband met de verplichtingen van de aanbieders van elektronische communicatiediensten wat betreft de bewaring van bepaalde gegevens die door die aanbieders zijn gegenereerd of verwerkt om de beschikbaarheid van die gegevens te verzekeren voor het onderzoeken, opsporen en vervolgen van ernstige criminaliteit. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie